POLITYKA PRYWATNOŚCI

ARSEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, zwana dalej „Spółką”, informuje, że jest albo może znaleźć się w posiadaniu Pana/Pani danych osobowych i dokonuje albo będzie dokonywać ich przetwarzania jako administrator w rozumieniu i na podstawie RODO,  tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Adres administratora: Grabowiec 5a, 98-200 Sieradz.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem  e-mail: ochronadanych@arsen.pl

Jeżeli jest Pan/Pani:

 1. wspólnikiem Spółki – przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkiem na podstawie przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych [co przewiduje art. 6 ust. 1 lit. c) RODO];
 2. pracownikiem Spółki bądź osobą świadczącą usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy  o charakterze cywilnoprawnym – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Pana/Pani zgody oraz w celu wykonania i na podstawie łączącej Pana/Panią ze Spółką umowy, a także jest obowiązkiem na podstawie przepisów Kodeksu pracy bądź Kodeksu cywilnego, a nadto innych przepisów regulujących prawa obowiązki pracodawcy i pracownika, a także usługodawcy i usługobiorcy, w tym przepisów w dziedzinie medycyny pracy, ubezpieczeń społecznych, majątkowych i zdrowotnych, czy o związkach zawodowych [co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO];
 3. osobą ubiegającą się o zatrudnienie w zakładzie pracy Spółki bądź oferującą Spółce swe usługi celem zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Pana/Pani zgody oraz w celu zawarcia ze Spółką umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej, a także jest obowiązkiem na podstawie przepisów Kodeksu pracy bądź Kodeksu cywilnego [co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO];
 4. członkiem rodziny pracownika Spółki – przetwarzanie danych osobowych następuje w  celu wykonania i na podstawie łączącej Pana/Pani członka rodziny będącego tym pracownikiem ze Spółką umowy o pracę, a także jest obowiązkiem na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa obowiązki pracodawcy i pracownika [co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO];
 5. dostawcą towarów lub usług na rzecz Spółki, podmiotem oferującym Spółce dostawę towarów lub usług, bądź pracownikiem takiego dostawcy – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie i w celu wykonania umowy łączącej Pana/Panią albo Pana/Pani pracodawcę ze Spółką bądź w celu zawarcia takiej umowy oraz w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie przepisów ustaw podatkowych [co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO];
 6. nabywcą towarów lub usług sprzedawanych przez Spółkę, podmiotem któremu Spółka oferuje dostawę towarów lub usług, bądź pracownikiem jednego z tych podmiotów – przetwarzanie danych osobowych następuje w celu odpowiednio wykonania albo zawarcia umowy ze Spółką oraz w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie przepisów ustaw podatkowych [co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO].

 

Poza tym Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, jeżeli:

 1. będzie miała podstawę by przyjąć, że jest to niezbędne do ochrony Pana/Pani żywotnych interesów [do czego upoważnia art. 6 ust. 1 lit. d) RODO], których to na etapie tworzenia niniejszej informacji nie jest w stanie sprecyzować;
 2. okaże się to niezbędne dla rozpatrzenia Pana/Pani uwag co do jej działalności lub oferty produktów czy usług, albo do rozpatrzenia reklamacji [do czego daje podstawę art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 3. wymagać tego będzie prawnie uzasadniony interes Spółki [o czym także stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]:
 1. gdy wystąpi konieczność wykazania jakiegoś faktu;
 2. gdy wystąpi konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem;
 3. gdy postanowi zainteresować Pana/Panią produktami lub usługami w ramach  marketingu bezpośredniego.

Spółka informuje, że w wypadku gdy Pana /Pani dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pana/Pani, zakres danych, które przetwarza, obejmuje nie więcej niż imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery identyfikacji podatkowej oraz adresy e-mail i numery telefonów.

Chcąc wjechać na teren przedsiębiorstwa Spółki pojazdem mechanicznym, winien się Pan/Pani liczyć  z tym, że Spółka odnotuje i pozostanie w posiadaniu numeru rejestracyjnego pojazdu.

Jeżeli znajdzie się Pan/Pani na terenie przedsiębiorstwa Spółki, obejmie Pana/Panią działanie monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek osoby.

Pana/Pani dane osobowe Spółka może udostępniać organom administracji publicznej, organom ochrony prawnej i wymiaru sprawiedliwości, zakładom i instytucjom w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i majątkowych oraz ochrony zdrowia, a także podmiotom z których współpracy korzysta, jak np. prawnicy, doradcy podatkowi, biegli rewidenci czy informatycy.

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, a także służbowy adres e-mail i numer telefonu pracownika Spółki udostępnione mogą być w treści dokumentów, które Spółka generuje w związku z nabywaniem towarów, materiałów i usług niezbędnych do jej funkcjonowania, a także w treści dokumentów, które wystawia w związku z prowadzeniem sprzedaży towarów i usług oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wydaje odbiorcom, w tym pośrednikom, towarów i usług, w tym także w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej.

Pana/Pani dane osobowe jako:

 1. wspólnika Spółki – przechowywane będą przez Spółkę przez okres jej istnienia, a w przypadku byłego wspólnika Spółki – przez 6 lat od ustania jego członkostwa, o ile likwidacja Spółki nie nastąpi wcześniej;
 2. pracownika Spółki – przechowywane będą przez Spółkę przez okres jego zatrudnienia, a po ustaniu jego zatrudnienia – przez okres prawem przepisany;
 3. członka rodziny pracownika Spółki – przechowywane będą przez Spółkę przez okres, w którym dane te będą niezbędne do ustalenia uprawnień pracownika do określonych świadczeń;
 4. osoby świadczącej usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy o charakterze cywilnoprawnym – przechowywane będą przez Spółkę przez okres do upływu 6 lat od zakończenia współpracy;
 5. osoby ubiegającej się o zatrudnienie w zakładzie pracy Spółki, z którą stosunek zatrudnienia nie został nawiązany – przechowywane będą przez Spółkę przez okres 3 miesięcy, a w razie Pan/Pani zgody na wykorzystanie tych danych w procesie przyszłych rekrutacji – przez okres 3 lat;
 6. dostawcy towarów, materiałów lub usług na rzecz Spółki bądź pracownika takiego dostawcy – przechowywane będą przez Spółkę przez okres do upływu 6 lat od zakończenia współpracy;
 7. dostawcy oferującego Spółce dostawę towarów, materiałów lub usług bądź pracownika podmiotu oferującego Spółce dostawę towarów lub usług – przechowywane będą przez Spółkę przez okres do upływu 1 roku od otrzymania oferty;
 8. nabywcy towarów lub usług sprzedawanych przez Spółkę, podmiotu któremu Spółka zaoferowała dostawę towarów lub usług, bądź pracownika któregoś z tych podmiotów – przechowywane będą przez Spółkę przez okres do upływu 6 lat od zakończenia współpracy;
 9. innej osoby, której dane osobowe pozostawać będą w posiadaniu Spółki jako legitymującej się prawnie uzasadnionym interesem – przechowywane będą przez Spółkę przez okres do upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 10. potencjalnego adresata działań Spółki w ramach marketingu bezpośredniego jej wyrobów i usług – przechowywane będą przez Spółkę do momentu, aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania Jego/Jej danych w tym celu albo cofnie zgodę, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywało się na podstawie zgody marketingowej, bądź Spółka sama uzna brak przydatności tych danych do marketingu.

 

W związku z przetwarzaniem Jego/Jej danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 1. dostępu do tych danych otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. żądana ich usunięcia pod adresem e-mail: ochronadanych@arsen.pl
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania tylko skonkretyzowanych działań;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. żądania wydania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych dostarczonych na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody oraz prawo żądania przesłania tych danych innemu podmiotowi;
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

 

W razie, gdy Spółka Jego/Jej dane osobowe zechce uzyskać od Pana/Pani, podanie tych danych może być:

 • wymogiem ustawowym – w przypadku którego Spółka wskaże przepis prawa, który taki wymóg przewiduje;
 • warunkiem zawarcia umowy;
 • wymogiem wynikającym z umowy;
 • dobrowolne.

 

Niepodanie danych osobowych w takim wypadku może pociągnąć za sobą skutek taki, że nie zostanie z Panem/Panią zawarta umowa, dojdzie do rozwiązania umowy, nie stanie się Pan/Pani członkiem Spółki albo Spółka będzie mogła odmówić swego świadczenia bądź dochodzić odszkodowania.

Danych osobowych Spółka może zaczerpnąć ze strony internetowej Pana/Pani przedsiębiorstwa, Jego/Jej publicznego profilu czy z publicznego rejestru.